سرد و صبور
به انتظار آمدن باران
تا نهایت ایستاده ام

اما نیست قطرهای از باران دل تو
در این غربت تنهائی کویر


دسته ها : حرفهای از تب
جمعه اول 6 1387
X